Ansedel Olof Bolm

1695-1739

Furiren
Född 1695 i Småland.
Död 1739-03-20 i Stavsätra, Nöttja (G).
Olof Bolm
Född 1695 i Småland.
Död 1739-03-20 i Stavsätra, Nöttja (G).
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1695 i Småland.
Antagen som furir 1718-07-04 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Stämd för att ha sålt häradshövdingens stulna häst enligt domboken § 86 1719-06-12 i Sunnerbo härad (G).
Föravskedad som furir 1719-07-11 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Förlikning vid hösttinget § 15 med Magnus Staf 1721-10-03 i Sunnerbo (G).
Instämd för slagsmål § 34 1733-06-04 i Sunnerbo härad (G).
Död 1739-03-20 i Stavsätra, Nöttja (G).
Kallades i avlöningslistan 1718 för Holm och vid sin död förridaren.

1724 hösttinget 23 september § 21.
Det haver kronolänsman Petter Hultman till detta ting instämma låtit Olof Bolm i Stavsätra och Sven Lärka i Extorp för det den förre den senare sistlidne bönedag uti Nöttja kyrka, någon olägenhet tillskyndat, varav förargelse förorsakats; Sven Lärka påstår sig härom icke så mycket hava att säga, dock på föreställande berättar, att då han uti kyrkan lutandes satt, stötte Olof Bolm , som fått uti nästa stolen bakom, honom uti nacken med handen, men ingen ovänskap med honom haft; Olof säger att när Sven satt och sov, rörde han honom med handen uti nacken och väckte upp, men av ingen oenighet, utan uti god maning här slutit; länsman åberopade sig till vittne Håkan Andersson i Extorp, vilken ojävad med hand å bok, efter avlagd ed, vittnade; att vid det Sven Lärka som nästa stol framför Olof Bolm satt, och lutade som han skulle hava slog Olof honom med flata handen uti nacken, varvid Sven såg tillbaka på Olof sägandes var skäls, då Olof tillsade vittnet som näst intill satt, jag tror att Sven blev ond; men kunde icke förneka annat än Olof allenast i god mening att uppväcka Sven honom stötte, varigenom icke förorsakas kunde någon förargelse uti församlingen; allt för den skull som länsman intet buller, oväsende eller förargelse gittat bevisa av Olof Bolm förövat vara, kan tingsrätten vid så beskaffade omständigheter icke Olof Bolm med någon plikt belägga.

Olof stämnds Magnus Staf till vintertinget 1725 § 77 för att han sålt 1/6 Staverhult till en person som inte var släkt. Rätten dömde till Olofs fördel.

1726 sommartinget 11 juni § 118.
Stämd av trumpetaren Nils Berglund för att Olof inte betalt skatten för år 1725, och att han låtit sina oxar beta på trumpetarens äng.

1726 sommartinget 11 juni § 128.
Sedan Nils Olsson i Stavsätra och övertagit på Magnus Staf de tjugo daler silvermynt som avskedade furiren Olof Bolm ännu är skyldig på de 140 daler silvermynt lösningsskilling, som Bolm likmätigt tingsrättens resolution under d 2 mars sistlidne blivit pådömd till honom Nils Olsson, betala för 16 parts skatterättighet uti Stavsätra, har Magnus Staf utverkat stämning på Olof Bolm till dessa tjugo daler silvermynts utbetalande.
Olof Bolm förmenar gården mera icke värd mera än som redan betalt är, emedan han varit mycket förfallen och ruinerad.
Nils Olsson närvarande berättar sig hava transporterat och överdragit på Magnus Staf de 20 saler silvermynt, som han än har av Bolm att fordra.
Resolutio
Huruväl svaranden förlovade furiren Olof Bolm förmenar att 1/6 skattejord Stavsätra, var till honom lösningsrätten igenom tingsrättens resolution d 2 mars 1725 tillägnad är, icke mer är värd än de 120 daler silvermynt, därför till Nils Olofsson betalda äro, emedan gården vid kärandens tillträde varit mycket ruinerad och förfallen, vilket mål nu ostämt är, som näst nämnde tingsrättens resolution förmår, att Olof Bolm för jorden till Nils Olofsson bör betala 140 daler silvermynt, och bemälte Nils Olofsson sin rest till de återstående 20 daler silvermynt in på svaranden Magnus Staf transporterat, alltså bör käranden Olof Bolm omrörde tjugo daler silvermynt till svaranden Magnus Staf förnöja och erlägga.
Omnämns i domboken vid hösttinget § 256 1726-10-28 i Sunnerbo (G).
Omnämns i domboken vid hösttinget § 259 1726-10-28 i Sunnerbo (G).
Omnämns i domboken vid hösttinget § 263 1726-10-28 i Sunnerbo (G).
Omnämns i domboken vid vintertinget No 135 1727-02-15 i Sunnerbo (G).
Instämd till hösttinget No 260 1727-11-11 i Sunnerbo (G).
Instämd till hösttinget No 286 1727-11-14 i Sunnerbo (G).
Förlikning vid tinget No 317 med Anna Larsdotter i Stavsätra 1727-11-14 i Sunnerbo (G).
Stämd till hösttinget No 30-40 för olovlig skogsavverkning 1731-11-03 i Sunnerbo (G).
Dömd olovlig skogsavverkning vid vintertinget No 121-122 till böter 1732-03-03 i Sunnerbo (G).

1732 Sunnerbo härads höstting 11 oktober nr 134.
Uti den å sommartinget den 31 juni 1731 instämde tvistighet emellan avskedade corpralen Tufved Stafberg å egna och sin avlidne broders Peter Drysells omyndiga dotters Marja Persdotters vägnar kärande samt furiren Olof Bolm och dess hustru som bemälte omyndigas moder Wirgina Jonsdotter Kruse svarander.
1mo angående det käranden påstår att få inventarium på sina avlidna Föräldrars och avlidna broders Olof Stafmans av dem innehavande egendom och att de det befd?, och
2do därefter sin arvslott i fast och löst jämte betalning för sin utgift för föräldrarne.
3tio att Marja må få fullt fäderne i fast och löst samt.
4do han alla expenser infunno sig nu bemälte Stafberg och hustru Wirgina Kruse vilken senare må i följe till tingsrättens å sista ting den 10 juni nästlidne givne resolution efter undfångne tjänlige påminnelser om en eds höga vikt med hand å bok edeligen erhöllt att det av henne i rätten ingivne och i sistnämnda resolution omförmälte inventarium av den 26 september 1713 på hennes avlidna svärföräldrars Jöns Tufwedssons i Stavsätra och Lisbet Brorsdotterrs kvarlåtenskap på 70 daler 12 öre silvermynt sig slutandet har i alla delar sin riktighet, så att hon aldrig den ringaste egendom vidare efter dem eller sina svågrar tillträtt samt att hon och hennes avlidne förre man Peter Dryselldärföre betalt 80 daler 7 öre silvermynt skuld samt fastigheten 1/3 dingskattejord i Stavsätra dess utan insynt; I anseende vartill samt att hustru Wirgina Kruse med skatt och sköte bevisat sig bemälte skattejord blivit ägare. Rätten prövar rättvist svarandena ifrån kärandens tilltal vad honom enskilt angår att befria och vad beträffar Stafbergs påstående att hustru Wirgina Kruses dotter Maria Persdotter måtte få fullt fäderne i fast och löst så emedan moderen har henne hos sig och är enligt nämnds intygande i det tillstånd att den omyndigas egendom kan henne anförtros samt käranden icke är constituerad till hennes förmyndare Ty kan rätten föröver sig nu ej vidare utlåta innan vederbörande förmyndare härom stämmer.

1733 Sunnerbo sommarting 4 juni § 41.
Svärsonen furiren Olof Bolm krävde tillsammans med övriga svärsöner arv efter Nils Kruse.

1733 hösttinget 10 november nr 49.
Var svarande om slagsmål med Brodde Persson i Lillarp. I Olofs ställe inställde sig hans hustru Regina Kruse.

Relationer och barn

Gift.
Virgina Nilsdotter Kruse. Född 1688.
Död 1734-07-16 i Stavsätra, Nöttja (G).
Susanna Olofsdotter. Född 1721-10-17 i Stavsätra, Nöttja (G).
Annika Olofsdotter. Född 1723-04-07 i Stavsätra, Nöttja (G).
Död 1723-06-06 i Stavsätra, Nöttja (G).
Annika Olofsdotter. Född 1727-02-07 i Stavsätra, Nöttja (G).
Maria Olofsdotter. Född 1729-12-24 i Stavsätra, Nöttja (G).
Död 1730-02-27 i Stavsätra, Nöttja (G).
Gift.
N.N.
Adam Olofsson. Född 1736-08-15 i Stavsätra, Nöttja (G).
Död 1739-04-29 i Nöttja (G).
Johan Arvid Olofsson. Född 1738-04-08 i Nöttja (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.