Ansedel Claes Young

-1710

Överstelöjtnanten
Död i rysk fångenskap 1710-03-08 i Moskva.
Claes Young

Död i rysk fångenskap 1710-03-08 i Moskva.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Befordrad till överstelöjtnant lusiadagen 1705-12-13 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till överstelöjtnant och transporterad 1705-12-13 från Södermanlands regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Död i rysk fångenskap 1710-03-08 i Moskva.

Young, Claes Öfverstelöjtnant v. Kronobergs regemente och chef för Ljungby komp. 1705-12-13.
Adlad 1707-10-05, men ej introducerad. Blev sårad i slaget vid Fraustadt 1706-02-03.
Krigsfånge efter slaget vid Poltava och död i Moskva 1710. Med honom utgick hans adliga ätt på svärdssidan. Youngs befordringsdata och meriter i öfrigt inhemtas bäst af hans adelsbref, som här i utdrag må meddelas: - - - "ibland dessa kommer nu i synnerhet hos Oss i en nådig åtanka, vår trotjenare och Öfverste Lieutenant under vårt Kronobergs lähns Infanteris Regemente, Oss älskelig, ährlig och manhaftig Claes Young, hvilken sedan han vinlagdt sig om the vettenskaper som bahna vägen till heder och opkomst, har han trenne åhr upvacktat för Page hoos högstsalig hans Kongl. Maijest. vår högst älskelige K. Herr Fader, och sedan åhr 1675, då det danske kriget begyntes, fölgdt högstbemelte Kongl. Maijestet neder åth Skåne. Och som han vijste en särdeles höijelse och skickelighet till krigsväsendet, så blef han åhret derefter förordnad till Fendrik under Wästgiötha dahls Infanterie Regementet och sedan bijvistade slaget vid Lundh, Helsingborgs slots belägring, Bloquaden och ataquen vid Christianstad och Malmö stads belägring, samt vid desse tillfällen sig så väl förhollit, att han åhr 1677 befordrades till Lieutenant under Södermanlands Infanterie Regemente, hvilken beställning han med intet mindre hurtighet förestod vid Bohus undsättning och Uddevalds skantz belägring, än uti the förre actionerne. I anseende till sådant dess välförhollande, monde högstsalig hans Kongl. Maijest. vår högstälskelige K. Herr Fader vid krigets sluth, benåda honom med Regementzqvartermästare beställningen och Anno 1688 med en Capitaines charge under samma Regemente. Sedermehra har han åhr 1699 fölgt med offtbemelte Regemente till Pommern, livarifrån han blef afsänd till Hollsteen, men åhret therefter då kriget ther begyntes commenderat till Wismar och åter derifrån medh 300 man till Atteland vid Elfströmmen att betäcka landet Brehmen för de danskes landstigning, hvilken post han väl och tappert försvarat till krigets sluth. Ahr 1702 marcherade lian till Pohlen då vi följande åhret monde benåda honom med majors chargen vid bemälte Regemente, hvilket han ett helt åhr uti de andre Regementz Officerarnes frånvaru berömmeligen förestådt och under samma tid vid den honom anbefallte Commenderingen till Petrowin vid Weixelströmmen att attaquera en dehl Saxar, som der lågo retrancherade, att försvara bryggan dersammastädes, sig så väl och tappert förhölt, att Wij deraf blefvo bevekte åhr 1705 att anförtro honom Ofverste Lieutenants chargen under vårt Cronobergs lälins lnfanterie Regemente, hvilken beställning han ännu verkligen till vårt nådige nöje förträder, hafvande han jemväl vid åtskillige andre under detta påstående krig förlupne rencontres, vijst ett oförskräckt hjerta men särdeles uti Fältslaget vid Fräustadt i högpolilen nästledet åhr, kvarest han blef blesserad gifvit fullkombliga prof af dess goda Conduite och tapperhet. Sedan har han varit oss följaktig med Armeen in uti Saxen och åter tillbakars hijt till Polilen. Fördenskull och emedan han således, som förbemält är genom 32 ålars mödosamma tjenster, samt tappert och redeligt förhållande har låtit påskina en berömmelig ifver för vår och fäderneslandets tjenst, samt en underdånig åhuga, till att göra sig värdig af vår Kongl. nåd och välvillia; Ty hafva Wij i anseende till allt sådant, samt honom till en välförtjent belöhning, dess närvarande stånd med adelig dignitet och värde velat förbättra, eftersom Wij härmed och i kraft af detta vårt öpna bref af gunst och nåde samt Kongl. makt och myndighet, unna skiänka och gifva honom Öfverste Lieutenanten Claes Young, dess hustru, äkta barn och lifsarfvingar, både födde och ofödde, så man som gvinkiöhn adeligt stånd och Privilegier, så och efterföljande vapen och skiöldemärke, nembligen i efterlåta honom och dem jemväl till en åtskilnad ifrån andre adelige familier i Wårt rike wed dess förra namn Young, samma vapen och skiöldemärke att föra och bruka.
Till yttermera visso - - - Gifvit uthi Wårt Hufvudqvarter Slupca uti Hög-Pålen den Femhte dagen uti Octobris Månad Ahr efter Christi Börd Ettusend sjuhundrad och på det sjunde.
Carolus. C. Piper. "


Källor:
Kongl.Kronobergs Regementes OFFICERSKÅR Biografiska anteckningar af Gunnar Hyltén-Cavallius 1897

Relationer och barn

Gift.
Karin Oljekvist. Död 1713.
Elisabet Young. Död 1729-01-22.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.