Ansedel Ingemar Ingemarsson

-(..1690)

Fänriken
Död före 1690-02...
Ingemar Ingemarsson

Död före 1690-02...
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Fänrik med fullmakt 1677-09-28 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som fänrik 1686-02-18 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde vid mantalsskrivning som gift fänrik 1686 i Bavra, Lidhult (G).
Flyttade 1687 från Bavra, Lidhult (G).
Levde 1688 i Bassarås, Lidhult (G).
Död före 1690-02...

Meritförteckning 1681 (SE/KrA/0321/I/21 s.7)
1658 blev han soldat sedan korpral och furir under Kronobergs regemente.
1676 blev han fältväbel.
1677 fänrik under samma regemente.

1687 Sunnerbo höstting 26 november nr 184.
Vid samma tid och tillfälle kom för rätten fänriken välb Hr Erik Rapp[e], klagande till för detta fänriken manhaftig Ingemar Ingemarsson Vijbergh, för det han intet vill avflytta fjärdings kronohemmanet Bavra, som honom till boställe anslagit är, efter han Kongl Maijtz allernådigste befallandet alla officerare själva sina boställen skulle bruka och besitta, sökandes härutinnan rättens assistans. Till svars efter undfången citation fänriken Ingemar Ingemarsson sig inställde påståendes vilja samma kronohemman Bavra i år besitta eftersom han inte i laga tid är vorden avsagd som lagen särdeles preskriberar; Men enär tingsrätten honom Kongl Majts aller nådigste vilja och befallning föreställde, att officerarne skola boställes hemman utan ringaste motsägelse själva besitta och att intet tingsrätten anstod honom till städja qvarbliva; dhes utan föreslog Kronones befallningsman några öde hemman som honom kunde bliva på frihet förunte att emottaga, lät han sig därmed benöja, blivandes för den skull Ingemar Ingemarsson till sagd vid rätt om fardag sig ifrån Bavra begiva, och gården hr fänriken Rapp[e] inrömma, tagandes där med avsked.

1688 Sunnerbo höstting november nr 143.
Där näst efter kom för rätten fänriken välborne H Erik Rappe, uppå föregången citation klagade till dess antecessor [företrädare], manhaftig Ingemar Ingemarsson i Bassarås, för det han så nachlässigt hanterat dess bostels hemman Bavra, till bygnadt på de 6 åren han där bodt hade, Altså enär tingsrätten intöget Ingemar Ingemarssons anförde skäl, och dess byggnad angår avräknat, I anledning av den laga plikt, vilken honom av husesyns ordningen ålegat haver, att verkställa och fultorda, blev han ändå efter nämndens gottfinnande skyldig 20 daler silvermynt, till välbemälte H fänrik Rappe i husaröte att erlägga.

1690 Sunnerbo vinterting 27 februari nr 115.
Vid samma tillfälle kom för rätten fänriken salig Ingemar Ingemarsson efterleverska, hustrun Pernilla Persdotter, begärandes av rätten ett attestum publicum om sitt nu för tiden varande tillstånd, vilket rätten ej avslå eller förvägra kunde, eftersom nämnden vid tillfrågan betygade, Pernilla Persdotter vara efter sin salig man uti största fattigdomoch armod lämnad, vilket henne till bevis meddelat blev.

Relationer och barn

Gift.
Pernilla Persdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.