Ansedel Anders Jönsson

Soldaten Musketeraren
Anders Jönsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat nr 83 (208) 1683 i Brog., Annerstad (G).
Roten hade 1686 nr 208.

1694 Sunnerbo vintertinget 21 februari § 83.
H kyrkoherden i Annerstad ärevördige H Andreas Berggren för rätten angav, huruledes han förleden sommar, blivit varse uppå en dess åker någon säd borttagen vara, och funnit i vägen åt hagen några ax, samt vid ledet och vid åen, där den som säden stulit, uti en eke stock över åen henne fört, havandes en soldat i byen vid namn Anders Jönsson där före suspect, producerandes H kyrkoherden till vittnen i denna sak, Joen Persson och Joen Andersson i Annerstad, hvilka särskilt vittnade som fölier.
1 Jöns berättade, då han av H kyrkoherden blev kallad att besiktiga rummet där säden stådt, blev han varse Rough ax hava spillte, neder till siön mitt för soldatens torp, jembvehl i Ledstolpen någre ax fastnade,
Det samma afven och Joen Arfvedsson i Bergsgården bevittnade,Till svars soldaten sigh instellte, viljandes han med sin hustru föregifva, som skulle trenne stycken deras barn varit på prästegärdet och plåckat ax, af dem the skolat någre släpt,
Resolutio.
Tingsrätten fandt skiäligt, att påläggia soldaten Anders Jönsson i Annerstad, till nästa ting sielf fredie med Eed sigh från samma tillvitelse befria, medan han till detta, sitt förnekande insedrerade.

1694 Sunnerbo sommarting 21 juni § 105.
Soldaten Anders Jönsson i Annerstad framträdde för rätten, att prestera och fullgöra den edegång han på senaste ting till befrielse utfäste, att icke hava avhänt säd på åkern från H kyrkoherden i Annerstad, som soldaten varit instämd: tänkt före, avläggandes han Juramentum veritati, producerande där näst sina edegärdsmän Sven Eskilsson i Böllmingaryd och Börje Andersson i Skäckarp, vilka avlade deras juramenta aedulitatis, och soldaten sålunda frisades.

1695 Sunnerbo vinterting 8 februari nr 119.
Håkan Johansson i Annerstad för rätten anklagade soldaten Anders i Annerstad Brogård, skatte crono, som skall han uppå dess loe [loge] 2 skäppor säd ifrån stulet, begärandes att han med laga correction därföre ihug kommas måtte.
Till svars med ord om soldaten sig för rätten framställte, allenast tillståendes, en skäppa säd stulit.
Resolutio: Rätten dömde soldaten Anders i Brogården Annerstad för bortstulen två skäppor säd från Håkan Johansson ibm [därstädes] böra i anledning av straffordningen plikta tredubbelt tjuvnadens värde, sig bestigande till 3 daler silvermynt, samt dessutan målsäganden sitt igen, Håkan Johansson cautionist för böterna och soldaten i pant lämnade en ko för 3 daler samt tvenne får 1 daler silvermynt.
Avsked och kallades Jonsson 1697-07-08 i Brog., Annerstad (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.