Ansedel Anders Truvudsson Grip

1680-1719

Soldaten
Född 1680 i Pjätteryd (G).
Död 1719-06-16.
Anders Truvudsson Grip
Född 1680 i Pjätteryd (G).
Död 1719-06-16.
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1680 i Pjätteryd (G).
Antagen som soldat nr 1 1709 i Elinge Skinnareg., Hamneda (G).
Transporterad till nr 10 1709-12-10 i Ryd västerg., Hamneda (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Död 1719-06-16.
Vid mönstring 1710 "kommenderad till flottan i Karlskrona. Kan läsa i bok" (gmr 1710).

1714 sommartinget 25 maj § 25.Länsman Bror Orre angiver soldaten Anders Truedsson från Elinge rote hustrun Karin Olofsdotter i Grimsbygd för begånget hor, begärandes hon måtte själv utnämna barnafadern, varandes dess man soldaten med regementet i Wismar. Kånan Karin närvarande, säger sig vara med barn rådd av en främmande karl som var kommen från Polen , och kom till henne litet efter midsommar förlidet år, där han sedermera fört övade 14 dagar, under vilken tid han förlett henne till denna hordoms lasten, sägandes sitt namn vara Pähr och att han var hemma i Värnamo socken. Barnet föddes förleden påskehelg, som strax blev dött. Nämnden och dess broder Pähr Olofsson betygade att en sådan karl var hos henne i 14 dagar, vid den tiden hon påstår sig vara hävdat och med barn rådd. För den skull fann tingsrätten nödigt att differera saken till nästa ting, då rätten vill låta höra efter om en sådan karl är till finnandes i Värnamo socken eller där omkring.

1714 hösttinget 4 oktober § 7.
Länsman Bror Orre, som vid senaste sommarting angav gifte soldatehustrun Karin Olofsdotter i Grimsbygd Crono, för begånget hor inkom och framhade bemälte kåna vilken nu som för förra tinget påstår, sig av en främmande karl, som kallat sig Pähr vara 14 dagar för midsommar förlidet år med barn rådd, uppvisandes dess mans soldaten Anders Truedssons till sig ankomne brev av Wismar den 20 augusti sistlidna. Varutinnan han denna dess i råkade olycka högeligen beklagar, och så vida hon bättrar sig, vill han åter upptaga henne för sin hustru, anhållandes därjämte, rätten ville med ett nådigt straff förser henne.
Häradshövdingen in loco har tillfölje av förlidet sommarting resolvera låtit förhöra efter om en sådan karl i Värnamo socken eller däromkring vore att finna eller uppehöllo, men ingen efterrättelse där om kunnat erhållas. Kånan enständigt nu har på tillfrågan att icke med någon annan haft att beställa än denna obekante personen. Nämnden och allmogen berätta dess utan att en sådan främmad karl varit hos henne 1713 midsommartiden 14 dagar och hulpit henne vid gårdsbruket, så att hon för ingen annan stått i ryckte.
För den skull stannade rätten i följande slut och dom.Tingsrätten i Sunnerbo härad sentece [utslag] och dom uti den vid sisthållne sommarting differerade sak angående länsman vältalige Bror Orres angivne käromål över gifta soldathustrun Karin Olofsdotter från Grimsbygd Crono, som begånget enkelt hor, efter dess påstående, med en obekant person, som sagt sig vara hemma i Värnamo socken och kallat Pähr och varit hos henne 14 dagar något för midsommar 1713, avsagd vid ordinarie höstetinget å rätten tingsplats Ljungby d 4 oktober 1714.
Tingsrätten har så väl vid sist hållne ordinarie sommartinget d 25 maj, som nu noga examinerat gifte soldatehustrun Karin Olofsdotter som blivit under dess mans Anders Truedsson bortavarande i Wismar, med barn rådd, och hon vid förleden Påskatid samma framfött, och som hon då bekände på en främmad karl, som sagt sig vara hemma i Värnamo socken och kallat sig vid namn Pähr, kunde rätten sig icke den gången definitive utlåta, innan kunskap var inhämtad, om en sådan karl sig där befunno. Men som ehuru rätten sig där om bemödat, ingen underrättelse ändock kunna erhålla, dhy är hon vid detta tinget ytterligare förehavd, som enständigt bliver vid sin förre gjorde bekännelse. Nämnden och allmogen dessutom berätta, att en sådan karl varit hos henne en 14 dagar för midsommars siden 1713 som under den tiden han där varit hulpit henne vid gårdsbruket samt att intet ryckte stått i bygden, det hon med någon annanhaft att beställa; Havandes dess man dessutom genom sin, skrivelse till henne, daterat Wismar d 20 augusti sistlidne, åter upptagit och deklarerat henne för till hustru, vilket för rätten är blivit uppvist; För den skull prövar rätten skäligt, uppå dess egen gjorda bekännelse att hava begånget enkelt hor med denne främmande och obekante person, hon Karin Olofsdotter bör till följe av 1653 års straffordning, böta såsom gift person sina 80 daler silvermynt; Men i mangel av botum pliktat med 32 par spö tre slag av vart paret, och sedermera stå 3 söndagar på pliktpallen, samt undergå uppenbar skrift.

Relationer och barn

Gift 1704-07-31 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Karin Olofsdotter.
Trued Andersson. Född 1705-04-26 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Död 1706-05-10 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Olof Andersson. Född 1707-04-02 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Svenborg Andersdotter. Född beräknat 1711-08-13 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Död 1711-08-21 i Grimsbygd, Pjätteryd (G).
Svenborg Andersdotter. Begravd 1717-12-08 i Ryd västerg., Hamneda (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.