Ansedel Gudmund Jönsson Bolm

1692-

Soldaten
Född 1692 i Småland.
Gudmund Jönsson Bolm
Född 1692 i Småland.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1692 i Småland.
Antagen som soldat nr 18 1710 i Bolmaryd söderg., Nöttja (G).
Med vid mönstring 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Avsked som soldat nr 18 1733-06-21 i Bolmaryd, Nöttja (G).
"Har wind bråck begiär och får afskied" (gmr 1733 b.70).

1725 hösttinget 23 oktober § 60.
Soldaten Gunne Bolm låtit instämma nuvarande dess hustrus Britta Larsdotter moder syster Kerstin Johansdotter i Rås, 1o För det hon förhåller Britta dess tillständiga lön för de 9 år hon hos Kerstin som piga tjänt, 2do Skall Kerstin tagit till sig en ko som arfteligen tillfallit Britta efter hennes moder Ingier Johansdotter, 3 Angående Brittas andel uti skattejorden Rås som efter hennes moderfader Johan Gisslasson arffallit till 20 daler silvermynt ansedd och värderad och 4to ör att Kerstin allena vill sig tillägna 1/6del uti skattejorden Fathult, vilken arffallit efter Brittas moders faderbroders son, och således skall betaga Britta sin tillständiga del därutinnan,. Vilket allt käranden söker att erhålla, men svaranden sig därpå förklarar 1o att hon icke antaget dess systerdotter att tjäna för någon lön, utan tänkt, emedan hon aldrig varit gift, att hava henne som sitt eget barn, varför hon och vidare henne anser skolat om hon icke utan Kerstins lov tagit sig Bolm till man, och förmodar således icke böra njuta någon lön uppvisandes en förteckning, på det som hon givit Britta uti de 9 åren, vilket efter värde och bemälte Brittas eget vidgående belöper sig till en summa av 39 daler 5 öre silvermynt, där med hon vill att Britta sig åtnöja bör. 2Do tillstår att hava emottaget en ko som Britta tillkommit efter moderns död, men säger att vargarna den samma sedermera ihjälrivit och således den icke kan ersätta, 3tio erkänner Kerstin att skattejords andelen uti Rås som henne av Britta arffallit efter den senares moderfader avledne Johan Gisslasson är värderad och ansedd för 40 daler men påstår att vara närmare till lösen av Brittas del, än hon av Kerstin kan prestera; anförer dess 4to beträffande skattejorden i Fathult det hon lärer vara berättigad till dess behållande som efter Kerstins syskonbarn kommit till arv, men Britta som syskonbarns barn utesluten, I lika måtto haver Kerstin instämt Bolm och dess hustru till erhållande av ersättning emot den hemgift Brittas moder avlidna Ingier bekommit vid dess inträde uti äktenskapet, som Kerstin ej åtnjutit och nu uppteckna låtit, samt till 34 daler 8 öre värderat förutan på bröllopet åtgånget brännevin 60 stop [78 liter] och 2 tunnor samt 3 skäppor malt, varemot Bolm tillika med dess hustru Britta påstå det Kerstin med skäl aldrig skall kunna visa att dess syster Ingier bekommit den upptecknade hemgiften, utan alldeles Kerstins upprättade förteckning bestrida, till dess hon med skäl och vittnen dess riktighet bestyrkt; erkännandes dock, som förbemält är, att Britta åtnjutit det som Kerstin å andra förteckningen uppfört och till 39 daler 5 öre skattat, men förmoda lönen sig högre lärer bestiga; Kerstin tillstår att Britta hos henne gjort allt det arbete som en fullkomlig tjänstepiga tillbort och uppå tillfrågan intygades att en tjänstepiga förrän Kongl Tjänstjons taxan av år 1723; utkommit uti lön å denna orten årligen undfått 4 daler 2 par skor och en särk.
Resolutio
Tingsrätten har vad parterna soldaten Gunne Bolm och dess hustru Britta Larsdotter å ena sidan samt Kerstin Johansdotter uti Rås å den andra sidan anfört uti övervägande tagit, och som 1o befinnes att hustru Britta 9 års tid varit uti dess moder syster Kerstin Johansdotters tjänst och där gjort fullkomligt pige arbete, bör hon därför åtnjuta den lön som på denna orten andra dylika tjänstepigor innan Kongl Tjänstehjons taxan av år 1723 utfallit, bekommit hava nämligen 4 daler silvermynt 2ne par skor och en särk årligen som pelöper sig för 9 år uti penningar 36 daler 18 par skor á 24 öre 13 daler 16 öre samt 9 särkar á 20 öre 5 daler 20 öre gör tillsammans 55 daler 4 öre varpå avdrages det som Britta efter förteckningen bekommit till 39 daler 5 öre bliver således det hustru Britta har att fordra och Kerstin Johansdotter till henne kommer att betala femton daler 31 öre silvermynt, Jämväl 2do tillstår Kerstin det hon emottagit en ko som hennes systerdotter Britta tillkommit efter dess moders död, men samma kreatur under hennes vård av odjur dödat; alltså och ehuruväl slik händelse skett, tillkommer dock Kerstin som kon under vård med dess fördel antagit, den samma förnöja till Bolm och dess hustru Britta med fem daler silvermynt, 3tio emedan hustru Britta som dotterbarn efter framledne Johan Gisslasson är till lika lott arvtagare med Kerstin som är bemälte Johans dotter; altså tillkommer Britta hälften av den skattejords andel uti Rås, som mer bemälte Johan Gisslasson tillhört och tillhört och till 40 daler värde är ansedd, vilken halva jordedel Kerstin efter åstundan och Bolms begivande bör inlösa och därföre 20 daler silvermynt till Gunne Bolm och dess hustru Britta betala, 4to vad beträffar 1/6 skattejorden Fathult, varuti hustru Britta som syskonebarns barn till den döde förmenar sig äga arvslott, så emedan Kerstin är den dödes syskonbarn, alltså närmer och enligt 3 Cap ärvdabalken utesluter Britta ifrån samma arvs åtnjutande för övrigt 5to angående den ersättning Kerstin av systerdottern Britta fordrar för den hemgift hennes moder bekommit som efter förteckning skall belöpa till 34 daler 8 öre silvermynt förutan 60 stop brännvin och 2 1/2 tunna malt till bröllopet, men Kerstin däremot intet skall njutit, alldenstund Bolm och hustru Britta alldeles bestrida det som i dy mål anfört är, Kerstin sig på bevis samt vittnen beropar; för den skull varder detta mål om ersättning för hemgift och bröllopskosten till vidare lagförande och skäl samt vittnens producerande utställt, så vida parterna icke skulle åsämias kunna, var till de här med välment förmante varda.

Relationer och barn

Gift 1725-10-03 i Rås, Torpa (G).
Berta Larsdotter.
Gift 1729-11-16 i Rås, Torpa (G).
Margareta Jonsdotter.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.