Ansedel Vilhelm Ljungman

1697-

Furiren
Född 1697 i Hästberga, Göteryd (G).
Vilhelm Ljungman
Född 1697 i Hästberga, Göteryd (G).

F Johan Ljungman.
Född omkring 1672.
Begravd 1736-04-07 i Hästberga, Göteryd (G).

   
 
   
 
M Catharina Hammar.

Begravd 1739-03-19 i Göteryd (G).

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1697 i Hästberga, Göteryd (G).
Döpt 1697-12-05 i Angelstad (G).
Transporterad förare till furir 1719-07-11 från S.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente till Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde 1719 i Stackarp söderg., Torpa (G).
Transporterad från furirs till rustmästares indelning 1722-11-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till furirs indelning 1731-07-13 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Avsked som furir 1743-03-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Levde i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Levde vid mantalsskrivning som gift och sjuklig och brukade 1/4 mtl 1759 i Mårtensg. söderg., Angelstad (G).
Vid mönstring 1721 furir med 4 tjänsteår.

1724 vintertinget 27 februari § 22.
Föraren manhaftige Wilhelm Ljungman efter föregången stämning, kärar till Oluf Jonsson i Hästberga, angående börd och rätt att inlösa 1/4del skattejord uti rusthållet Hästberga som dess fader herr Kapten Johan Ljungman uti sitt medellösa tillstånd vid hemkomsten utur fångenskapen föraren och dess andra syskon oåtsperdt sig avhänt och sålt till Oluf Joensson innan fadern sig underrättat vad sonen föraren Ljungman under dess frånvaro i dessa besvärliga krigstider påkostat till hemmanets konservation och av den lilla lön han tjänte före, måst tillsätta, varföre anhålles Oluf Jonsson påläggas kunde, sin för jorden utgivna penningar 82 daler silvermynt återtaga och föraren tillåtas hemmanet tillträda. Varemot svaranden Oluf Jonsson andrager att denna 1/4 skattejord som föraren nu söker börda, har dess fader herr kapten Ljungman för någon tid sedan sig själv tillhandlat utan någon börd av oskylt folk för egen kontante ihopsamlade penningar och den sedan enligt köpebrev av d 6 maj 1723 avstått och sålt till Oluf Jonsson som sin avlinge jord, den han ägde makt tillcvilken honom bäst syntes föryttra och försälja, alltså påstår att han enligt lag och förordningar, bliva bibehållen vid sitt gjorda köp ifrån kärandens klander fritt och obehindrat; Föraren kan icke förneka att ju den omtvistade skattejord uti den instämda saken emellan föraren manhaftig Wilhelm Ljungman kärande och Olof Jonsson i Hästberga svarande, angående närmare börd och rätt till ¼ skattejord av rusthållet Hästberga som käranden förmenar sig fram för svaranden äger och till komma är detta Sunnerbo härads tingsrätts dom och utslag avsagd Ljungby d 28 febr 1724.
Det anförer käranden föraren manhaftig Wilhelm Ljungman, huru som dess fader kaptenen herr Johan Ljungman vid hemkomsten ifrån fångenskapen uti sitt medellösa tillstånd, utan kärandens vetskap, minne eller samtycke, sålt och sig avhänt till svaranden Olof Jonsson 1/4 skattejord uti rusthållet Hästeberga, oaktat käranden uti desse för förflutna besvärliga krigstider av det han kunnat ihopsamla använt till hemmanets konservation och bibehållande, med anhållan att svaranden påläggas måtte sina för jorden utbetalte 82 dr silvermynt återtaga och käranden som i börd närmast den få tillträda och besitta. Varemot å svarande sidan uti rättvist övervägande kommer, att bemälte 1/4dels skattejord käranden söker i börd lösa, efter eget vidgående befinnes varit kärandens faders herr kapten Ljungmans avlinge jord han sig själv tillhandlat av en oskyld ätt, för egen sammanbrackte penningar, vilken han sedermera likmätigt upprättat sälljebrev dat d 6 maj 1723 sig avhänt och till svaranden Olof Jonsson uppdraget för 100 daler silvermynt köpeskilling; alltså och i kraft av 9 Cap jordabalken och Kongl Majts förordning om bördsrätter på landet av 27 juni 1720 § 1 kan käranden föraren Wilhelm Ljungman icke tillerkännas någon börd till dess faders avlinge jord, utan befinnes svaranden Olof Jonsson vid sitt slutade köp maintinerad och bibehållen.

1725 vintertinget 27 februari § 35.
En förening träffas 1/4 återgår till kapten Ljungman och hans fru förutom 1 tunland med där tillhörigt hus och ägor som till förne legat till Olofs fjärding, så att Olof nu äger och har opåklandrat 1/3 av hemmanet.

1726 sommartinget 14 juni § 170.
Såsom fullmäktig för fouridaren Wilhelm Liungman söker korpralen Jonas Appelgren att erhålla av soldaten Knut Lustig 7 daler 24 öre silvermynt som Liungman efter efter kvittens d 5 april 1720 för Lustig betalt till Jonas Månsson i Bjärnaryd; svaranden Knut Lustig frånvarande ehuruväl Jonas Månsson i Bjärnaryd om stämningens tidiga inhändigande intygar, jämväl soldaten som vittne instämd, berättar skulden vara riktig, alltså och emedan något förfall till uteblivande icke förmäles, ty i anledning av Kongl Majts förnyade rättegångs förordning d 4 juli 1695 § 2 dömes Knut Lustig att betala till fouridaren Liungman desse sju daler 24 öre silvermynt, med 2 daler 16 öre silvermynt expenser, dock att käranden låter honom om domen lagl ansäga eller exekution söka så långt för nästa ting att han som förlorat kan hava tid och rådrum honom där till instämma om han vill och förmenar sig kunna sine laga förfall visa eller skäl hava att återvinna huvudsaken.

1727 hösttinget 8 november No 214.
Sven Jöransson i Extorp tillstår sig vara skyldig furiren manhaftig Wilhelm Liungman 3 daler 16 öre silvermynt; ty bör han desse 3 daler 16 öre silvermynt med 24 öre silvermynts expenser till käranden Liungman betala.

Relationer och barn

Gift 1730-01-18 i Angelstad (G).
Maria Ljung.
Magdalena Ljungman.
Elisa Katarina Ljungman.
Anders Ljungman. Ryttaren
Född 1734-07-01 i Angelstad (G).
Rebecka Ljungman.
Johannes Ljungman. Född 1737-12-11 i Angelstad (G).
Anna Katarina Ljungman. Född 1741.
Sara Maria Ljungman. Född 1743.
Rebecka Ljungman.
Abraham Ljungman. Född 1748-06-05 i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Christina Ljungman. Född 1750-11-04 i Angelstad söderg., Angelstad (G).
Daniel Ljungman.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.