Ansedel Frans Trufved Bengtsson Strömberg

1700-

Soldaten
Född 1700 i Skåne.
Frans Trufved Bengtsson Strömberg
Född 1700 i Skåne.

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1700 i Skåne.
Antagen som soldat nr 55 1720-02-19 i Bjerseryd, Vrå (G).
Rymd soldat nr 55 1727-12-16 i Bjerseryd, Vrå (G).
Kallades Frans vid barnens födelse och Trufved i rullan 1721.
"Den förrymde tagit med sig hatt, värja, gehäng med sölja, Band taska med gult rem och tillbehör" (gmr 1728).

1740 Sunnerbo vinterting 11 mars § 158.
Sedan TingzRätten å förledit åhrs Winter Ting d: 8 Martii, uppå Soldatehustrun Elin Persdotters ansökning, bewiljat och meddelt lysning öfwer hela Häradet, efter theß åhr 1727 in Majo åt Seland af ondsko och arghet förlupne och bortrym de man Soldaten Trued Bengtßon för Bierßerydz rote i Wrå Sochn, förekom bemte hustru, och jem te HäradzProbstens Wälährewördige och Högl.de Magister Hr Johan Wallini henne lemnade bety gande af Anderstad d: 5 i thenna Månad, om samma Lysningz allmänna kundgiörande å Prediko stolarne stohlarne i hela Häradet, nu hos TingzRätten anhölt, at ifrån thenna sin af onskefult och trolöst upsåth afwik ne man lagligen skild warda. Förthenskull som thenne Soldat Trued Bengtßon sig sedermera inom then i Lagen utsatte tyden af Natt och Åhr, efter all ment intygande här å orten ey afhördtz, icke heller nu thetta Ting tilstädes kommit, utan altså af onsko och motwilja sin hustru upsåteligen förlupit och öfwergifwit samt utrikes farit at ey mehr blifwa och bo med henne; Ty finner Tingz Rätten skiäligt, i stöd till Gifterm: Bls XIII Cap: § 4, honom Trued Bengtßon ifrån thenna sin hustru Elin Persdotter böra aldeles skild wara, som han ock sin hela Lott i Boet härigenom förwärckat hafwer; Hwarföre hon således här med kan sig hos thet Högwördige Dom Capitlet anmähla till behörigt Skiljobrefs ärhållande.

Relationer och barn

Gift.
Elin Persdotter.
Anders Fransson. Född 1723-02-25 i Bjerseryd, Vrå (G).
Johannes Fransson. Född 1726-10-06 i Bjerseryd, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.