Ansedel Daniel Gothilander

Löjtnanten
Daniel Gothilander


F Josias Gothilander.
Född 1652 i Medelplana (R).


   
 
   
 
M Annika Kaja.   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som sergeant 1709-12-12 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Befordrad till fältväbel 1710-02-07 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Med vid mönstring som fältväbel 1711-10-30 i Karlskrona (K).
Var fältvabel vid mönstring i Wismar 1713-12-07 (gmr 1713).
Befordrad till fänrik med kunglig fullmakt 1715-06-03 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1717 sommartinget 20 februari § 65.
Hr fänriken [Daniel] Gothilander, stämt Nils Jonsson i Kränkeboda, för det han till Jon Persson, som nu åbor bostället Ståhult, därav försålt 1/4 som och för det han i olaga tid avflytt hemmanet, och tagit all spannmålen och fodret med sig, var medelst bostället och i synnerhet den ¼ dingen skall blivit mycket fördärvad, varför ersättning påstås:
Vid sistlidne ting månde Nils Jonsson dilation [uppskov] beviljas, till nu pågående ting, att till dess kunna instämma Jon Persson. Vilken sig nu bägge emot Hr fänriken inställde, och insinuerade Per Persson i Stråhult Nils Eriksson ibidem utgiven attest av 11 februari 1717 som förmäler att Jon Persson till Nils Jonsson avstått dess bruk uti bemälte Stråhult boställe för 10 daler silvermynt ; Varpå Jon Persson uti olaga tid nämligen 20de dag tiden avflött och tagit med sig alt hö och halm, som han hade oförtärdt, som och säden i skaften [otröskad] bortfört, jämte någre tolfter bräder, till vilken kubbarna voro huggne på Stråalte skog.
Resolutio.
I alldenstund Nils Jonsson i Kränkeboda, icke kunnat förneka, med mindre han, sedan han lagligen från bostället Stråhult blivit avsagd, icke desto mindre för avträdet av den tillflyttande Jon Persson olagligen tagit 10 daler silvermynt, så finner häradsrätten skäligt, det bör han som icke varit befogad om kronohemmanet slik handel ingå, där samma återbetala. Men som han med sig borttagit, hö och halm, samt säden i skaften [otröskad], så pålägges han vig: Cap 24 jordabalken och 1681 års husesyns ordning 19 § att plikta 6 marker till tre skipter, som och betala den skadan som hemmanet därav lämnat taga efter nämdens värdering med 1 daler 16 öre silvermynt jämte daler silvermynt expenser.
Levde vid mantalsskrivning som gift fänrik 1718 i Stråhult, Vrå (G).
Befordrad till löjtnant med kunglig fullmakt och transporterad 1718-01-30 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till Marinen.
Återgick löjtnanten med fänriks indelning 1719-12-29 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.

1722 sommartinget 31 maj § 50.
Bonden Sven Andersson i Abbeshult igenom sin hustru Elsa Persdotter, kärar till löjtnanten Daniel Gothilander för skällsord som ej bevisas, sägandes om Hr löjtnanten vet annars med henne än det som ärligt och gott är; och som Hr löjtnanten för förklarar sig ej annat med henne veta, så bliver hustru Elsa Persdotter vid sin heders goda namn och ryckte konserverad, med något obevisligt tillägga, för det övriga förklarar hustru Elsa Persdotter tillbakars Hr löjtnanten och dess kära fru, för allt det som ??? är, vilket på begäran även införes.
Transporterad efter placeringslistan från fänriks till sergeants indelning 1722-11-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad efter placeringslistan från sergeants till fältväbels indelning 1723-08-26 Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente.
Transporterad efter kunglig fullmakt från fältväbels till fänriks indelning 1724-06-01 från Överstelöjtnantens kompani, Kronobergs regemente till N.Sunnerbo kompani, Kronobergs regemente.

1725 vintertinget i Sunnerbo 3 mars § 109.
Det haver uppbördsmannen välaktad Sven Collin sig till laga ansvar låtit instämma löjtnanten herr Daniel Gothilander, 1mo för skälsord utgjutande på uppbördsmannen Collin d 10 november sistlidne uppå allmänna broe och vägröjningen, 2do för 10 daler silvermynt herr löjtnanten efter obligation skall till Collin vara skyldig, men ingen betalning påfölgt, 3tio att vara vederhäftig för de av Collin uppburne 10 daler silvermynt för föraren Senedelius, som regementsskrivaren Wickenberg icke vill gottgöra, 4to för 5 tunnor spannemål herr löjtnanten efter revers av d 22 december 1716 emottagit, men icke där före betalning anbiuda velat samt, 5to för 4 st eke styrestolar Collin tillhörige, herr löjtnanten skall innehava och vägrat återställa; varandes uppbördsmannen Collin tillstädes att uti desse mål sine besvär andraga, men herr löjtnanten Gothilander igenom en till tingsrätten instämd skrift, berättar denne gången vara hindrad själv sig att infinna medelst ett likvidations mötes bevistande emellan rotar och soldaterna; I anseende var till desse målen till nästa sommarting d 2 juni tillstundande differerat och utställes, då parterne utan vidare stämnings sökan eller avbidande sig inställa böra, doch att uppbördsmannen Collin här av lämnar herr löjtnanten Gothilander tidig kungörelse.

Förekommer ofta vid tinget i olika mål.
1725 hösttinget 25 oktober § 73.
1725 hösttinget 26 oktober § 98.
1726 vintertinget 28 februari § 111.
1726 sommartinget 9 juni § 48.
1726 sommartinget 9 juni § 53.

1727 hösttinget 7 november No 175.
Uti närvaro av löjtnanten välädle herr Daniel Gothilander, som nästa vår kommer att tillträda fänriksbostället Stråhult, anhöll Jon Persson i Singsjö, som skall vara ansvarig för 25 daler 23 öre silvermynt husröta på benämnte Stråhult att få attest om sin fattigdom och oförmögna tillstånd.
Länsman vältalige Petter Hultman och därom kunnige häradsnämnd intyga att denna Jöns [Jon] Persson är så fattig och utarmad att han intet vidare skall äga än tre gamla kistor, och sina samt sin hustrus egen gångkläder, som på begäran till bevis lämnas.
Levde 1728 i Stråhult, Vrå (G).

1731 hösttinget 2 november No 28.
Instämd till tinget men kunde inte närvara på grund av rekryteringsmöte i Växjö.

1732 hösttinget 3 november No 46.
Hade tillsammans med Lars Haraldsson i Ekornarp gjort en överenskommelse med åborna i Feringe efter en åker skada på grund av dåliga gärdesgårdar.

Relationer och barn

Gift.
Katarina Dorotea Chris.
Jonas Gothilander. Född 1723-02-01 i Stråhult, Vrå (G).
Elsa Kristina Gothilander. Född 1725-01-02 i Stråhult, Vrå (G).
Anna Margareta Gothilander. Född 1728-12-07 i Stråhult, Vrå (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.