Ansedel Abraham Bredendick Kuno

1790-

Soldaten
Född 1790-04-22 i Malmö garnisonsförsamling (M).
Abraham Bredendick Kuno
Född 1790-04-22 i Malmö garnisonsförsamling (M).

F Isak Adolf Bredendick.
Född 1752-05-21 i Tryggaröd, Gryt (L).
Död 1816-10-02 i Hästberga, Göteryd (G).

FF Carl* Henrik Bredendick.
Född 1706.
Död 1768-05-16 i Åker, Vislanda (G).


FFF Hans Hendrick Bredendick.
Döpt 1674-11-20 i Lunds domkyrkoförsamling (M).
Begravd 1732-03-10 i Kyrkan, Vä (L).


FFM Christina Medina Schult.
Född 1677 i Livland.
Död 1727-08-23 i Västra Torup (L).

FM Vendela Juliana Scheibe.
Född 1720-11.. i Skeröd, Farstorp (L).
Död 1795-10-04 i Århult söderg., Agunnaryd (G).


FMF Johan Alexander Scheibe.
Född 1687.FMM Anna Kristina Hammarsköld.M Katarina Lång Bredendick.
Född 1741.
Död 1816-12-12 i Hästberga, Göteryd (G).

MF Sven Nilsson Lång. 
 
MM Kristina Jonasdotter. 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1790-04-22 i Malmö garnisonsförsamling (M).
Vargeringskarl 1808.
Levde vid vigseln som kardemakargesäll 1810 i Brog. Ivla, S.Ljunga (G).
Flyttade 1810-07-19 från Ruke, Pjätteryd (G) till Hamneda (G).
Antagen som soldat nr 23 1811-06-01 i Billekulla, Nöttja (G).
Flyttade 1811 från Björsag. Elinge, Hamneda (G) till Göteryd (G).
Flyttade med hustru och barn 1812 från Göteryd (G) till Extorp mellang. soldat., Nöttja (G).
Flyttade 1813 från Extorp, Nöttja (G) till Hamneda (G).
Deltog vid byggandet av Göta kanal 1816 i Levsberg, Fredsberg (R).
Flyttade 1816 från Hamneda (G) till Käskhult, Göteryd (G).
Flyttade 1817 från Käskhult, Göteryd (G) till Hamneda (G).
Avförd som soldat nr 23 för begången stöld 1819-11-26 i Billekulla, Nöttja (G).
Längd 5' 8" (gmr 1817). Kallades vid antagandet Abraham Persson Kuno (kmr 1812:1).

Första gången Abraham hamnade vid domstol var för ett lån av 10 Riksdaler iapril 1812. Han hävdade att det var hans bror, förrymde soldaten Sven Qvick, som lånat pengarna, men som Abraham hade skrivit under blev han dömd att betala, men eftersom han saknade tillgångar blev han dömd att med arbete avtjäna där Rätten sådant anvisade. Skulden hade ökat till 18 Riksdaler 40 skilling.

Vid en del rättegångar valde Abraham att inte inställa sig och drog på signya böter genom uteblivande - 32 skilling per gång. Den som inte kunde betala avstraffades med tre dagars fängelse.


SKULD TILL SOCKENMAGASINET I HAMNEDA.
Om återbetalning av lånad säd från Hamneda sockenmagasin. Alla har vi välhört den gamla ramsan "Om Erik ger ax ger Olof kaka". Olofsdagen ellerOlsmässodagen infaller d 29 juli och gynnsamma år kunde man tydligen dåbaka av det nya mjölet. Tiden strax före kunde många familjer ha det knalt medmjöl och de magra veckorna i juli brukade kallas Olsmässokroken.För Abraham och Elsa-Lisa var säden slut redan i maj ett år och Abrahammåste låna råg och korn ur sockenmagasinet.

1819 Ht ? 560: Knut Andersson i Ryd och Peter Jonasson i Elinge yrkaåläggande för Soldaten Abraham Kuno och Jon Eskilsson i Mjäryd attåterbetala 1/3 tunna Råg och 1/6 tunna Korn till Hamneda Sockenmagasin.Vid uppropet infunno sig Knut Andersson och båda Svarandena, ingivandesKäranden till styrko för kravet en sålydande skuldsedel: Jag undertecknadhaver till låns av Magasinsförvaltaren Carl Torstensson uti Ryd och JonMånsson tvenne skäppor Råg och en skäppa Korn, som skedde uti Bäckagård d 25Maj 1817.
A. Kuno uti Hamneda.
Vittne Jonas Svensson Klockare.
För ovanstående lån går jag undertecknad uti full borgen för Abraham Kunouti Hamneda Qvarn för tvenne skäppor råg och en skäppa korn.
Jon Eskilsson.
Vittnen.

Kuno, som nu är arresterad för Tjuvnadsbrott saknar all tillgång, vadan JonEskilsson icke undandrager sig betalningen, med förbehåll om öppen rätt attsöka sitt av Kuno om tillgång framdeles skulle bli hos honom.

STÖLDEN SOM ORSAKADE AVSKEDANDET.

Sunnerbo härads höstting 1819 ? 549:
Sedan en kopparkittel natten emellan den 16de och 17de sistl. Octoberblivit stulen från Jonas Nilsson i Billekulla och Soldaten Abraham Kuno i Hamnedasåsom misstänkt för denna stöld av kronolänsman och kronofogden O SBjörkdahl blivit arresterad och till Häradsfängelset avfört, då företogs enrannsakning om samma stöld, varvid sig infunno cronolänsman Ehneqvist ochmålsägaren Jonas Nilsson i Billekulla och Bonden Anders Esbjörnsson iKlöxhult, vilken sistnämnde av Kuno skall ha köpt den stulna kopparkitteln,varföre å honom yrkas, enligt stämning, ansvar samt åläggande att ersättaJonas Nilsson, kärande, samt utgifterna som utgått till Kunos arrestering.
Jonas Nilsson uppgav att ifrågavarande kopparkittel varit stående vid brunnen ute på hans gård och blivit natten emellan 16de och 17de Oct därstulen, samt blivit återfunnen hos Svaranden Anders Esbjörnsson i Klöxhult,som köpt den av Kuno. Berörde kittel framvisas och fanns väga 18 lod, samtvärderas av Nämnden till 6 Rdlr.Anders Esbjörnsson förklarar, att den 19 Okt sistl. Abraham Kuno, som dåkallade sig Quick, kommit körande till Klöxhult och budit ut den uppvistakopparkitteln. Anders, som icke i ringaste måtto misstänkte Kuno för oriktig åtkomst, helst som det aldrig skall sports, att han var beryktad för stöld,köpte kitteln av honom för 10 Rdlr, varefter Kuno handlade 4 kannor brännvinav Anders (drygt 10 liter!), vilket Kuno sade sig skola hava till en auktion, som han ämnade några dagar efteråt hålla på åtskillig sin egendom, varibland fanns mera koppar, den han sade sig ha inropat på auktioner, varefter Kuno rest sin färde, och så snart fråga blev om kitteln,avlämnades den genast av Anders, som tillika uppgav hela förhållandet.

Tilltalade Abraham Kuno framställd för Rätten uppgav sig vara 29 år gammaloch finnes av medelmåttig kroppsbyggnad, fritt och otvunget erkänner han att hava stulit den uppvista kopparkitteln och sålt den till Anders Esbjörnsson,samt vitsordade den senares uppgift om förhållandet vid försäljningen.Orsaken, att han uppgav sitt namn vara Quick härrörde därav, att han utanpermission där var utan compagniets stånd, och hans tal om auktion å sinegendom samt att han hade mera koppar att avlåta, åsyftade att undanröjamisstanke mot honom angående den kopparkittel han till Anders försålde.

Av Åklagaren instämda vittnen berättade på Ed:
1/mo Soldaten Jöns Lustig på Grenöen, att d 19 okt, sedan Kuno såltkopparkitteln till Anders Esbjörnsson, hade vittnet kommit till Klöxhult,där både Kuno och Anders Esbjörnsson omtalat förhållandet och handeln.Kuno omtalade då, att han ämnade hålla auktion på åtskillig egendom, variblandfanns mycket mera koppar och att han sålt ifrågavarande kittel för att fåmedel till inköp av brännvin, som skulle vara till auktionen.På Kunos begäran följde vittnet med och visade honom vägen till Sånnaböke,där han sade sig hava en bekant uti en dräng vid namn Sven, den de ocksåträffade och varvid Måns i Sånnaböke jämväl kom tillstädes. Vittnet omtaladedå för Måns, att Kuno hade hemma koppar att sälja och ämnade hålla auktiondärå, men Kuno avbröt samtalet och sade, att han ej hade någon koppar,tilläggande vittnet, att Kuno då kallade sig Quick.
2/ Sven Petersson i Länshult: att vittnet d 19 okt kommit till AndersEsbjörnssons hus, sedan handeln om kitteln var avgjord och hörde Kunonämna, att det brännvin (drygt 10 liter) han köpt av Anders skulle begagnas vidauktion, som han ämnade hålla å någon sin egendom. Vittnet begär ersättning och haver 4 mil hem.
Åklagaren yrkar laga ansvar å Abraham Kuno, samt att Anders Esbjörnsson iKlöxhult, såsom den där handlat med misstänkt person, må med böter anses,samt Kuno och Anders Esbjörnsson En för bägge och bägge för En må ersätta,dels Målsägarens bidande och kostnad jämte vittnens inställelse och dela deutgifter 3 Rdlr som åtgått till skjuts och dagtraktamente för HamnedaSockens fjärdingsmån, då Kuno häktades och hitfördes.Anders Esbjörnsson yrkar befrielse och begär ersättning för sininställelse samt att återbekomma de 10 Rdlr han betalt Kuno för kopparkitteln.

UTSLAG: Soldaten Abraham Kuno är genom egen frivillig bekännelse förnummenatt hava natten emellan den 16 och 17 Okt från Jonas Nilsson i Billekullaute på dennes gård stulit en till 6 Dlr värderad kopparkittel, vilken handen 19de i samma månad emot 10 Rdlr försålt till Anders Esbjörnsson iKlöxhult, som återlämnat kitteln till ägaren Jonas Nilsson. Och därföremed stöd av 40 Cap. ... och Kongl. Förklaringen d 23 Mars 1807 dömes AbrahamKuno skyldig att böta det stulnas tredubbla värde aderton Rdlr i treskiftesoch att uti Nöttja Sockna Kyrka undergå en Söndags uppenbar Kyrkoplikt,skrift och avlösning *, eller i brist av böttnen avstraffas med sex/6 parspö, tre slag av varje.

Anders Esbjörnsson blev frikänd från ansvar, emedan ingen anledningförekommit för honom att anse Kuno såsom misstänkt person.I övrigt ålägges Kuno, att dels ersätta Målsägaren Jonas Nilsson kostnadenoch tidsspillan med 4 Rdlr 32 sh Banco och till Anders Esbjörnssonåterbära de 10 Rdlr han för kitteln erhållit,samt gälda de i målet Edeligen hördavittnena med 1 Rdl 32 sh Banco vardera.
Efter avkunnandet av detta utslag förklarar Abraham Kuno sig därmed nöjd.
Kyrkoplikt: Att inför hela församlingen (eller inför prästen och någrabland församlingens äldste) erkänna sin ånger över begånget brott.
Skrift: bikt före nattvarden, syndabekännelse.
Avlösning:absolution, tillförsäkran om syndaförlåtelse efter erlagd bekännelse.

Hustrun Elsa Lisa Forsmark var 18 år när fadern dog och hennes yngre brorCarl Gustaf 16. Han blev soldat vid Kronobergs regemente och eftersomhan var läs- och skrivkunnig blev han snart vicekorpral. Hans boställe låg i Rydi Hamneda socken. Elsa Lisa bodde hos honom , tills brodern gifte sig och som brud hemförde "Enkefru Friherinnan Högvälborna Sara Margareta Falkenberg född Hård". Då anges i kyrkboken att Mademoiselle Elsa Lisa Forsmark flyttade till Hjortsberga 1810.Året därpå kom hon hon tillbaka till Hamneda och var då gift med AbrahamBredendick och paret väntade barn. De var en kort tid bosatta som "inhyses"i Elinge Björsgården, men när dottern Gustava Juliana föddes i maj bodde de i Käskhult i Göteryd.
Abraham hade nyss kommit hem från kriget i Finland och på Åland, där han hade deltagit som soldat s.k. vargeringssoldat. Abraham blev 1811 indelt soldat för Billekulla rote, fick soldatnamnet Kuno och familjen flyttade igen, denna gång till Extorp i Nöttja. Där föddes dottern Anna Catharina.. Den lilla dottern dog av bröstsjuka två år gammal. Strax därefter flyttade familjen från Nöttja till torpet Sunnerborg i Hamneda och på hösten 1816 vidare till Göteryd, där den tredje dottern Anna Sophia föddes, men redan året därpå var de tillbaka i Hamneda igen. Nu bosatte de sig på torpet Johansdal, Elinge Jacobsgården.

I regementets mönsterrulla för 1822 meddelas att soldaten Abraham Kuno äravförd för begången stöld d 26 nov. 1819 och ersatt av en annan soldat.
Abraham var skyldig sin far kardemakarmästare Isak Bredendick en störresumma pengar, som han nu kanske inte såg någon möjlighet att kunna betalatillbaka. Allt detta blev förmodligen för mycket för honom, för år 1821övergav han sin familj och rymde sin kos.
Kvar i ett torp i Hamneda satt Elsa Lisa med sina döttrar, tio och fem årgamla.. Efter tre år ansökte Elsa Lisa vid Sunnerbo Häradsrätts höstting om att få bli lagligt skild från sin man "som för över tre år sedan avvikit landet utan att sedermera hava i någon mån givit sig tillkänna eller brytt sig om hustrun". Hon inlämnade intyg från Extra Sockenstämma att hennes make varit försvunnen i 3 år.

Rättens utslag: Då uppenbart säger sig att avskedade Soldaten AbrahamBredendick Kuno övergivit sin hustru i avsikt att ej mera bo nära henne,finner Häradsrätten med anledning av 13 Cap. 48 giftermålsbalken det skall i alla häradets kyrkor honom åläggas att inom natt och år härefter inställasig hos sin hustru till äktenskapets fullföljd, till äventyrs att eljest dömas till skillnad dem emellan och Abraham anses ha fått sin giftorätt bortförlovad.
Efter 2 1/2 år är ärendet ånyo uppe i häradsrätten och döms till skillnadmakarna emellan för att mannen sin hustru egenvilligt övergivit och oaktatbehörig efterlysning varken inom föreskriven tid till henne återkommit ellergivit sitt vistande tillkänna. Med anledning härav förklaras att Hustru Elsa-Lisa Forsmark från dess man, förre Soldaten Abraham Bredendick Kuno meddelas fri, ledig och lös, med tillåtelse för henne att i annat lagligt äktenskap träda.Nästa steg blev att hos Högvördiga Domkapitlet i Växjö ansöka om skiljobrevserhållande, vilket beviljades den 21 mars 1827.

Efter skilsmässan flyttade hon och flickorna till torpet Knappsholm, Horstaberga Södergård. När döttrarna var 20 resp 15 år flyttade familjen till grannsocknen SödraLjunga, där flickorna stod som ägare till en liten stuga, Svenstorp underRunkarp Norregård. Elsa-Lisa betecknades som "inhyses". Gustava Julianaarbetade som piga i Ivla tills hon gifte sig med sockenskomakaren PeterSvensson Modig, vars far var jägarsoldat vid Kronobergs regemente ochsåledes varit kamrat med Abraham Bredendick under krigen i Finland och Tyskland.
Yngsta dottern gifte sig så småningom med en soldat Johan Gustaf Elm, somförst flyttade in i Svenstorp, men efter en del flyttande bosatte sigfamiljen i Björstorp i Hamneda. Elsa-Lisa hade sitt hem hos dem till sin död. Hon blev 81 år gammal och skrevs som soldatänka i dödboken.

Källa: Ulla-Britt Holmqvist

Relationer och barn

Gift 1810-08-07 i Brog. Ivla, S.Ljunga (G).
Skild 1827-03-21.
Elsa Lisa Forsmark. Född 1784-02-07 i Ramkvilla norreg., Ramkvilla (F).
Död som soldatänka 1864-02-13 i Björstorp norreg., Hamneda (G).
Gustava Juliana Abrahamsdotter Bredendick. Född 1811-05-23 i Käskhult norreg., Göteryd (G).
Anna Katarina Abrahamsdotter. Född 1813-09-07 i Sunnerborg, Hamneda (G).
Död 1815-04-22 i Sunnerborg, Hamneda (G).
Anna Sofia Abrahamsdotter. Född 1816-09-14 i Käskhult, Göteryd (G).

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.