Ansedel Nils Nilsson

Korpralen Musketeraren
Nils Nilsson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Antagen som soldat 1669.
Transporterad som korpral till nr 72 (70) omkring 1693 i Torarp, Odensjö (G).
Med vid mönstring 1699-11-20 i Stettin, Polen.
Med vid mönstring 1702-06-22 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Upptagen på fältskärens lista för avsked 1705-11-06 i Bentschen, Polen.
Avsked 1707-05-15 i Torarp Västerg., Odensjö (G).

Roten hade nr 70 1697.
Upptagen som korpral i mantalslängden 1694 - 1702.Vid mantalsskrivning i Torarp 1703 står i marginalen M död hustr. tigger, vilket upprepas 1704.

1698 vintertinget.
Trumslagaren Anders Persson i Björkön klagar till Joen Persson i Norret å krono, angående en häst han av Joen för 7 daler silvermynt köpt, den korporalen Nils Nilsson i Torarp "såsom uti Blekinge och Östra härad stulen" honom från händt, anhållandes trumslagaren att även att Joen för sin utlagde peng, vederbörlig satisfaktion.
Såsom svarande Joen Persson sig för rätten sisterade föregivandes sig hava både den tillika och en annor häst av en man Per Andersson i Kopparmåla benämnd för 18 daler silvermynt sig tillhandlat, där på nu till betygen Joen intet bevis hade att framta. Korporalen eljest berättandes som hade Joen Persson förlikning honom tillbudit.
Resolutio.
I mangel både av vitttne, som och i hänseende till Korporalen, samt Joen Persson ansökning om delation, blev med utslag i saken till en annan tid differerat. Emellertid åligger korporalen, att hålla trumslagaren som hästen köpt skadelös.

1698 hösttinget.
Corpralen Nils Nilsson i Torarp uppå Måns Åkesson i Flåkulla västergård efter uppvist skrift av d 12 oktober 1698, klagade till Joen Persson i Norret, om en häst av färga leverbrun, svart svans och man, samt vallackad, högra örat avskurit, liten och undersätsig, som förmenas varit Måns Åkesson tillhörig, den Joen i Norret präsumeras ohemult vid sig tillägnat, och till trumslagaren Anders Persson för 7 daler silvermynt försålt, som honom sedermera bliven av berörde korpral ifrån känd, framvisande han komministerns H Per Gardeni attest av d 20 mars 1698, som denna häst färg och beskrivning, vilken häst om nattetid utur corpralens stall blivit tagen och om morgonen vid brunnen med grimman i munnen lagd död funnen, påståendes käranden Joen imponeras måtte sin fångos man att framskaffa, protesterandes eljest H befallningsmannen ratione offici emot corporporalens olaga procedere, medelst dess sielf vållige vederkännande av samma häst.
Resol.
Det åligger Joen i Norret vid nästa ting bevisa, huru och på vad sätt han berörde häst bekommit har, på vidrigt fall själv vara förstämt där före att svara, och bliver H befallningsman förbehållit laga åtal emot corpralen som hästen egen villigt vid sig bemäktigat, på vederbörliget satt att utföra.

Vid nästa ting [vintertinget 1699] inställde sig inte Joen och hade inte angivet något skäl till frånvaron. Avgörandet uppsköts till nästa ting.

1699 Sunnerbo sommarting.
Kronans befallningsman välbetrodde Gabriel Wikman tilltalar korpralen Nils Nilsson i Torarp, som hade han uti exekutionsämbetet sig mellerat medelst det han från Joen i Norret en häst egenvilligt vidtagit, för vilket H befallningsmannen sustinerar svaranden vederbörlig korrektion meriterat.
Korpralen tillstädes sig förklarades icke på något egenvilligt sätt samma häst antagit, utan han först hos H befallningsmannen sig där om förfrågat, då honom det blivet efterlåtit, som befallningsman och intet kunde neka, honom hava sig där om förfrågat, för den skull korpralen från plikt i detta mål förskonas.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2023-11-28 med hjälp av Disgen version 2023.