Ansedel Enevald Kristersson

Enevald Kristersson


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Soldaten Musketeraren
Antagen som soldat nr 107 (807) 1683 i Hovdinge norreg., Ljungby (G).
Levde som dräng och soldat hos överstelöjtnanten och var vittne vid rättegången mot honom 1684-02.. i Stackarp, Torpa (G).

1684 hösttinget 18 november sidan 183.
Samma dag kom för rätten soldaten Enevald Christiernsson, klagandes till Gunnar Andersson i Marås, och Arvid Jönsson i samma gård om 14 R: daler som på hans rotepenningar skall återstå, efter deras dem emellan gjorda förening, till vilken de intet kunde benäka. Dito klagade bemälte soldat till Per Jönsson i Marås om 15 R: daler som han förmenar sig kunna av honom skäligen hava att pretendera men såsom Per Jönsson beviste med ett brev ifrån hans excellens Hr generallöjtnanten och guvernören av den 6 juni 1683 honom ifrån samma rotepenningars erläggande vara befriat, för medelst han så mycket till förende på knekteri kostat haver.
Fördenskull blev han för Enevald Christiernssons tilltal i detta målbefriad, men Gunnar Andersson och Arvid Jönsson, imponerades samma ovanstående 14 R: daler utan uppehåll att betala, var och icke, då att undergå execution.

1685 hösttinget 16 oktober sidan 241.
Samma dag ibland andra ärenders expedition kom för rätten Arvid Månsson i Kvänslöv och Ljungby socken, givandes tillkänna huruledes han då utskrivning sist stod i Ljungby utgav rote och hjälpepenningar till knekten Enevald Christensson 19 R daler, vilken soldat först var interims vis lejd av Nils Månsson i Angelstad, men emedan ingen generalmönstring skedde emellan de bägge sista utskrivningarna togs han sedermera som ovan berört är till knekt för en rote, och blev samma gång skriven för Hovdinge i bemälte socken, oaktat att bonden Nils i Kvänslöv då alla redan hade ackorderat med honom om ett fullt legomål, och där på en stor del betalt, emellertid händer sig, att hans Kongl Majts vår allernådigste konung och var på generalmönstringen i Karlskrona månde i nåder efterlåta, att alla de bönder vilka till sådana legokarlar hade något utlagt, skulle dem få behålla, och andra tagas av roten i stället igenom, vilket när Arvid förnam skola ske, och sig därigenom stå i någon fara, efter han i samma rote var inbegripen med Hovdinge, går han till Nils Månsson och giver honom anslag på en annann karl att få leja, den och på generalmönstringen strax för honom blev inskriven erbjudandes sig för det övriga Arvid, att vilja förlikas med Enevald om knektelegan, var igenom roten och på det sättet medelst Arvid allena korporation och mäcklande samt bekostnad och möda, blev vid knekten konserverat, men enär han förmente att hava fått obtinerat honom till godo på indelnings kommissarien, blev det intet efter låtit, efter mera berörde soldat då redan var i rullorna intecknad för Hovdinge. Ehuru väl att dess åboer Erland och Per Månsson icke en skilling på honom kostat hava, där med Arvid således miste både knekt och penningen, och haver sedan ingen hjälp bekommit, begärandes där över ett sannfärdigt attestatum och vittnesbörd, uppå vilken rekvisition rätten blev föranlåten honom att inkvirera, som vid undersökandet, befans alldeles vara så till gånget som ovan berört är, vilket Arvid således till bevis blev beviljad, på det han sin angelägenhet hos vår aller nådigste höga överhet i underdånighet andraga, och en nådig resolution sig där på förskaffa kan.
Med vid mönstring 1702-02-01 i Damm, Tyskland.
Med vid mönstring 1702-07-26 i Damm, Tyskland.
Levde vid mantalsskrivning som ogift soldat 1703 i Hovdinge norreg. soldat., Ljungby (G).
Avsked som soldat 1705-04-13 i Hovdinge norreg., Ljungby (G).
Roten hade 1686 nr 807 och tillhörde kapten Mustchamps kompani.Roten ingick i 3:e fördubblingskompaniet vid mönstring 1702.

1705 hösttinget Sunnerbo härad 5 oktober.
Saköresfogden Gunne Elgman för rätten sakgav drängen Bengt Eriksson från Svenskatorpet för begånget lägesmål med soldathustrun Sara Svensdotter från Ubbeboda. Och såsom förlovade soldaten Enawall Christierson i Hölminge, vilken i sommar från Polen hemkommen är, berättar att soldaten Måns Gudmundsson förleden våras död bliven, och Bengt berättar umgänget honom och berörde Sara emellan skett vara sistliden vårfrudag;
Alltså dömde rätten det bör Bengt såsom för ett lönskeläger plikta 40 marker och dess kona för dito 20 marker.

Kallades även Christopfersson.

HEM
Copyright © Rolf Carlsson.
Framställd 2021-11-11 med hjälp av Disgen version 2021.